Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про конкурс на аудиторські послуги

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» доступна на веб-сайті Банку ( https://www.universalbank.com.ua).

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку включає: 

1.1. Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за 2020 рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.3. Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Замовника.

1.4. Термін складання звітності до 24 квітня 2021року.

2. Основними критеріями, які визначені Банком для відбору аудиторської фірми є: 

2.1. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2.2. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та у галузі.

2.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.

2.4. Інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми.

2.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.

2.6. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

2.7. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.

2.8.Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.

2.9. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.

2.10. Вартість аудиторських послуг.

2.11. Якість інформації, яка надається.

2.12. Наявність договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

3. Інформація та документи для участі у Конкурсі: 

3.1. Інформація про команду аудиторів, яка залучається до роботи:

− загальна кількість працівників,

докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).

3.2. Цінові пропозиції щодо вартості послуг (вартості надання послуг; умови оплати (100% авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту) з:

- проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку  (складеної відповідно до МСФЗ , відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР)  за поточний рік та розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту;

- проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за наступні 2 роки;

- проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 року «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами, Рішення Правління НБУ Про затвердження Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, зі змінами, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

- проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Замовника;

3.3. Досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтська база:

− інформація про аудиторську фірму, засновників, керівництво;

− перелік основних клієнтів у фінансовому секторі України, зокрема банків за останні 3 роки;

− перелік інших послуг, які надаються.

3.4. Копія свідоцтва про включення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3.5. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

3.6. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.

3.7. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;

3.8. Копію рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

3.9. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);

3.10. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість/Витягу з реєстру платників ПДВ (якщо є його платником);

3.11. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;

3.12. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

3.13. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);

3.14. Копія договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

3.15. Заповнені форми Банку (Додаток 2 та Додаток 3 до Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності), підтвердні документи до них.

3.16. Інша інформація, яка може бути суттєва та корисна.

4. Графік проведення Конкурсу 

− Терміни подачі конкурсних пропозицій, наданих електронною поштою до 25 серпня 2020року. 

− Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку засобами електронної пошти.

− Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться після погодження Національним банком України аудитора, - на офіційному сайті Банку.

Контактна особа: Глемба Тетяна Анатоліївна

Тел. 067 323 37 98

Документи надсилати на ел. пошту godovoiaudit@universalbank.com.ua .

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.