Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк».

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення Загальних зборів на 1-му поверсі з 9:45  години до 10:30 години.
 
Перелік акціонерів, для відправлення  повідомлень про проведення  Загальних зборів, складений за станом на 17 березня 2011 року  згідно відповідного рішення Спостережної Ради Банку.
 
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів щодо обрання Лічильної комісії річних  Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк».
2. Про розгляд звіту Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
4.Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
5.Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
6.Про затвердження річного звіту ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
7.Про розподіл прибутків і збитків  ПАТ «Універсал Банк» за 2010 рік.
8. Про виплату дивідендів та їх розмір.
9.Про  припинення повноважень Голови та членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
10.Обрання  членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».
11.Обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк»;
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винагороди.
13. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».
 
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливе за у робочі дні з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 - за місцезнаходженням Банка за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 (навчальна кімната 2, перший поверх), а в день проведення загальних зборів  - у місці їх проведення.
         Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор фінансового департаменту – Член Правління Стрижа О.В., тел. (044) 391-57-06, директор Юридичного департаменту Григоров І.П., тел. (044) 391-58-53. 
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. 
 
Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку  (тис., грн.)
 
Найменування показника
Період
звітний
попередній
Усього активів  
8 581 797
9 108 979
Основні засоби  
229 140
336 413
Довгострокові фінансові інвестиції  
-
-
Запаси 
1 679
1 424
Сумарна дебіторська заборгованість  
1 330 411
608 958
Грошові кошти та їх еквіваленти 
1 332 744
1 135 143
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(834 999)
(238 681)
Власний капітал 
543 201
827 145
Статутний капітал 
1 349 712
1 037 712
Довгострокові зобов´язання 
818 180
1 143 611
Поточні зобов´язання 
7 220 416
7 138 223
Чистий прибуток (збиток) 
(596 318)
 (239 440)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 
106 905 444
85 360 238
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 
1 323
1 513
 
 
З повагою,
Правління ПАТ «Універсал Банк»